e5f0-fysuuya1669707.jpg

Mei Lanfang (1894-1961)

Xu Beihong (1895-1953)

Qi Rushan (1877-1962)

© 2018 by Harvard FAS CAMLab